റാസ്ബെറി പൈ (Raspberry Pi)

ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഇലക്ട്രോണിക്സ്‌ നിർമ്മാതാക്കളായ റാസ്ബെറി പൈ ഫൗണ്ടേഷൻ യു കെയിൽ ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെട...

ശാസ്ത്രയാന്‍, കാലിക്കറ്റ്‌ സര്‍വ്വകലാശാല നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

സുവർണ ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ ‘സർവ്വകലാശാല ജനങ്ങളിലേക്ക്’ എന്ന സന്ദേശവുമായി കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല അതിന്റെ നേട്ട...