ആല്‍ക്കോമീറ്റര്‍ (Alcometer)

ശ്വാസ വായുഉപയോഗിച്ച് രക്തത്തിലെ അല്കഹോളിന്‍റെ അളവറിയാനുള്ള ഉപകരണമാണ്  ആല്‍ക്കോമീറ്റര്‍.   ഒരു മൈക്രോകണ്‍ട്...