ഡയോഡ്‌ (Diode)

പ്രായോഗിക ഇലക്ട്രോണിക്സ് ട്യൂട്ടോറിയലുകളുടെ ഈ അദ്ധ്യായത്തില്‍ ഡയോഡുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള്‍ പഠിക്കാന്‍ പോക...