ആല്‍ക്കോമീറ്റര്‍ (Alcometer)

ശ്വാസ വായുഉപയോഗിച്ച് രക്തത്തിലെ അല്കഹോളിന്‍റെ അളവറിയാനുള്ള ഉപകരണമാണ്  ആല്‍ക്കോമീറ്റര്‍.   ഒരു മൈക്രോകണ്‍ട്...

അറ്റ്‌മെഗാ8A മൈക്രോകണ്‍ട്രോളര്‍ (ATmega8A)

ഇലക്ട്രോണിക്സ് കളരി യിലെ മിക്ക സര്‍ക്ക്യുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറ്റ്‌മല്‍ എന്ന കമ്പനിയുടെ  ATmega8A എന്ന  മൈക്...