ശാസ്ത്രയാന്‍, കാലിക്കറ്റ്‌ സര്‍വ്വകലാശാല നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

സുവർണ ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ ‘സർവ്വകലാശാല ജനങ്ങളിലേക്ക്’ എന്ന സന്ദേശവുമായി കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല അതിന്റെ നേട്ട...

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം

നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ലാപ്ടോപ്പോ ഡെസ്ക് ടോപ് കമ്പ്യൂട്ടറോ ഉപയോഗിക്കുന്നവര...