555 ടൈമര്‍ ഐസി

ആമുഖം ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോജക്ടുകളുടെ അവിഭാജ്യ (ഒഴിച്ചുകൂടാന്‍ പറ്റാത്ത) ഘടകമാണ് 555 ടൈമർ ഐസി. 1971 ൽ അമേരിക്കൻ കമ്...