ആല്‍ക്കോമീറ്റര്‍ (Alcometer)

ശ്വാസ വായുഉപയോഗിച്ച് രക്തത്തിലെ അല്കഹോളിന്‍റെ അളവറിയാനുള്ള ഉപകരണമാണ്  ആല്‍ക്കോമീറ്റര്‍.   ഒരു മൈക്രോകണ്‍ട്...

സെന്‍സര്‍ (Sensor)

താപം, സമ്മർദ്ദം, ഈർപ്പം, ചലനം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഉപകരണമാണ...