പങ്ക് വെക്കാം

ശ്വാസ വായുഉപയോഗിച്ച് രക്തത്തിലെ അല്കഹോളിന്‍റെ അളവറിയാനുള്ള ഉപകരണമാണ്  ആല്‍ക്കോമീറ്റര്‍.   ഒരു മൈക്രോകണ്‍ട്രോളറും ഒരു അല്കഹോള്‍ സെന്‍സറും ഉണ്ടെങ്കില്‍ വളരെ വേഗത്തില്‍ ഒരു ആല്‍ക്കോമീറ്റര്‍  ഉണ്ടാക്കാം.

 


പങ്ക് വെക്കാം