പങ്ക് വെക്കാം

ഒരു പ്രത്യേക ധര്‍മ്മം നിര്‍വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് ഘടഗങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിണക്കി സംയോജിപ്പിച്ച്  ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒതുക്കമുള്ള  ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സര്‍ക്ക്യൂട്ടാണ്  മൈക്രോകണ്‍ട്രോളര്‍. ചിലപ്പോള്‍ അതിനെ എംബെഡഡ് കണ്‍ട്രോളര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മൈക്രോകണ്‍ട്രോളര്‍ യൂണിറ്റ് (MCU) എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു.

വാഹനങ്ങള്‍, റോബോട്ടുകള്‍, ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങള്‍, വീടുകള്‍, മൊബൈല്‍ ഉപകരങ്ങള്‍  തുടങ്ങി എല്ലാ തുറകളിലും ഇന്ന് മൈക്രോകണ്‍ട്രോളര്‍ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍


പങ്ക് വെക്കാം