പങ്ക് വെക്കാം

പ്രമുഖ മൈക്രോകണ്‍ട്രോളര്‍,  മൈക്രോപ്രോസസ്സര്‍ നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയായ അറ്റ്‌ മല്‍ കമ്പനിയെ പ്രമുഖ ഇന്‍റെഗ്രേറ്റഡ് സര്‍ക്ക്യൂട്ട് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയായ മൈക്രോചിപ്പ് ഏകദേശം 170 മില്ല്യന്‍ ഡോളറിന് ഏറ്റെടുത്തു


പങ്ക് വെക്കാം