മൈക്രോകണ്‍ട്രോളര്‍

ഒരു പ്രത്യേക ധര്‍മ്മം നിര്‍വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് ഘടഗങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിണക്കി സംയോജിപ്പിച...

റാസ്ബെറി പൈ (Raspberry Pi)

ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഇലക്ട്രോണിക്സ്‌ നിർമ്മാതാക്കളായ റാസ്ബെറി പൈ ഫൗണ്ടേഷൻ യു കെയിൽ ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെട...

മൈക്രോഹോപ്‌ (MicroHOPE)

അറ്റ്‌മല്‍ അറ്റ്‌മെഗാ32A എന്ന മൈക്രോ-കൺട്രോളർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സിസ്റ്റമാണ് മൈക്രോ ഹോപ്പ്. ...